Australia

Bạn đang chọn – Australia

Trung tâm khảo thí hiện đang có tại các thành phố:

  • Adelaide

  • Brisbane

  • Canberra

  • Gold Coast

  • Melbourne

  • Perth

  • Sydney

Lệ phí

Phí thông thường – AUD $340 GST Inclusive
Phí khi đặt lịch trễ – AUD $425 GST Inclusive

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now