America

Bạn đang chọn – Azerbaijan

Trung tâm khảo thí hiện đang có tại các thành phố:

  • Baku

Lệ phí

Phí thông thường – USD$170.00
Phí khi đặt lịch trễ – USD$212.50

 Note: Bạn vui lòng đem theo hộ chiếu khi đăng ký thi tại các địa điểm khảo thí PTE Academic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now