Vietnam

Bạn đang chọn – Vietnam

Trung tâm khảo thí hiện đang có tại các thành phố:

  • Hanoi

  • Da nang

  • Sai gon

Lệ phí

Phí thông thường – USD$275.00
Phí khi đặt lịch trễ – USD$343.75

Note: Bạn vui lòng đem theo hộ chiếu khi đăng ký thi tại các địa điểm khảo thí PTE Academic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now